:
Falsafah Pendidikan Al Hikmah


Falsafah Pendidikan Al Hikmah

Pendidikan Islam adalah proses pembinaan dan penyempurnaan insan mukmin yang berilmu, berhikmah, berketrampilan, beriltizam dengan nilai-nilai kesalihan dan setia melaksanakan tanggungjawab pengabdian serta kebaktiannya sebagai hamba Allah dan khalifahNya. Berpandukan petunjuk wahyu dan berlandaskan ‘aqidah Islamiah yangberteraskan tauhid, usaha ini bermatlamatkan membentuk peribadi rabbani yang terpadu, seimbang dan murni demi mencapai keridhaan Allah.